Regulamin darowizn Stowarzyszenia Soundsitive Studio

Niniejszy regulamin opisuje zasady świadczenia przez Stowarzyszenie Soundsitive Studio usługi polegającej na umożliwieniu przekazywanie drogą elektroniczną darowizn pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia Soundsitive Studio z siedzibą w Łodzi (91-365), pod adresem: ul. Brzoskwiniowa 14, KRS: 0000758160, zwanym dalej Stowarzyszeniem. Regulamin  normalizuje również zasady związane z przekazywaniem darowizn na rzecz Stowarzyszenia za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://soundsitivestudio.pl .

2) „Stowarzyszenie” – Stowarzyszenie Soundsitive Studio, KRS: 0000758160 – ul. Brzoskwiniowa 14, 91-365 Łódź. 

3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Stowarzyszenie, który zaakceptował Regulamin;

5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayPal., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000289372, o kapitale zakładowym w wysokości 506 500,00 PLN, w całości opłaconym, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252406419, REGON: 141108225.

6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Stowarzyszenia na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych).

§2. Postanowienia ogólne

1) Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Stowarzyszenia.

2) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

4) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.

Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Stowarzyszenie kosztem majątku Użytkownika.

6) Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

§ 3. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

1)Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Darowizny można przekazać za pośrednictwem stron wpłatowych w domenie https://www.paypal.com/pl/business .

Darowizny te są obsługiwane przez Serwis pośrednictwa finansowego  – firmę PayPal. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez Serwis pośrednictwa finansowego przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.

Wysokość darowizny określa użytkownik i ma to charakter dobrowolny. 

Darowiznę można też przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta Stowarzyszenia: PL 67 1050 1461 1000 0090 3170 2088 (ING Bank Śląski).

§3. Warunki korzystania z Serwisu

1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego przekazania darowizny, niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią Internet;

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2) Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.

3) Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1) Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy może być potrzebne posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.

2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

3) Stowarzyszenie informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Stowarzyszenie informuje, że podjęło wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

§5. Usługi

Stowarzyszenie świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Stowarzyszenia.

§6. Opłaty

Stowarzyszenie umożliwia Użytkownikom pokrycie prowizji pobieranej przez Serwis pośrednictwa finansowego podczas przekazywania darowizny. Pokrycie przez Użytkownika prowizji od przekazanej darowizny jest dobrowolne. Stowarzyszenie nie pobiera od Użytkowników żadnych innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn. 

§7. Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie.

2) Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe.

3) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@soundsitivestudio.pl.

4) Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika: 

b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;

c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).

5) Twoje dane przetwarzają również następujące podmioty jako odrębni administratorzy:

  1. Serwis pośrednictwa finansowego – PayPal za pomocą, którego można przekazać darowiznę.
  2. Bank prowadzący konto Stowarzyszenia  – ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-086,  ul. Sokolska 34.

Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do przekazania darowizny na cele statutowe.

6) Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.

7) Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

8) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9) Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§8. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia.  W celu uzyskania zwrotu napisz do nas e-mail na adres:kontakt@soundsitivestudio.pl. Pieniądze zwrócimy w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

2)  W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail kontakt@soundsitivestudio.pl.

3) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji. 

4) Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

5) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego oraz  Banku prowadzącego konto Stowarzyszenia.

§9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1) Użytkownik ma prawo zażądać od Stowarzyszenia usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres: kontakt@soundsitivestudio.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Stowarzyszenie ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.

2) Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Darowizny  wiążącej Użytkownika ze Stowarzyszeniem.

3) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Stowarzyszenie żądania, o którym mowa w ust. 1.

4) Stowarzyszenie może wypowiedzieć umowę Darowizny z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5) O fakcie wypowiedzenia umowy Darowizny w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas przekazywania Darowizny.

§10. Zmiany Regulaminu

1) Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu  wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.

§11. Postanowienia końcowe

1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Stowarzyszenia.